Betingelser

Sidst opdateret: 1. oktober 2018

1. Indledning

83invest.dk er en service til privatpersoner - herefter benævnt abonnenter. Disse betingelser beskriver aftaler indgået mellem abonnenter og 83 Invest ApS (CVR nr. 38223526) samt betingelser for besøgende på siden generelt.

2. Abonnementsbetingelser

Abonnementet betales månedsvis eller årligt forud. Abonnementet giver abonnenten adgang til at benytte 83invest.dk som beskrevet i det enkelte abonnement. Manglende rettidig betaling af abonnement kan medføre, at login til abonnentens konto bliver spærret indtil udestående beløb er betalt.

Abonnenten er forpligtiget til at holde kontaktoplysninger, herunder email-adresse, opdateret til enhver tid.

Abonnenten må under ingen omstændigheder dele, videregive, kopiere eller på anden måde formidle anbefalinger fra 83invest.dk elektronisk, verbalt eller via et andet medie. Overtrædelse af dette vil medføre øjeblikkelig spærring af abonnentens konto.

Misligholdelse af brugerbetingelserne kan føre til, at abonnementet opsiges af 83 Invest ApS med 1 måneds varsel. Abonnenten er stadig forpligtiget til at betale abonnement i opsigelseperioden.

3. Tilfredshedsgaranti

Vi tror på glade kunder og derfor kan du få pengene tilbage for seneste måneds abonnement og evt. forudbetalte måneder ved årsabonnement, hvis du er utilfreds.

Skriv en mail til support@83invest.dk og udtryk din utilfredshed. Derefter iværksætter de tilbageførsel af dit tilgodehavende.

Brug af tilfredshedsgarantien medfører endvidere opsigelse af abonnementet - læs mere i næste afsnit.

4. Opsigelse

Abonnenten kan til enhver tid skriftligt opsige sit abonnement. Dvs. der er ingen bindingsperiode.

Efter udløbet af abonnementet, er 83invest.dk ikke længere tilgængelig.

Opsigelser sendes til support@83invest.dk.

5. Ansvarsfraskrivelse

83 Invest ApS påtager sig INTET ANSVAR for abonnentens dispositioner som følge af information leveret via hjemmesiden. Et evt. tab er ikke 83 Invest ApS, dets ejere eller dets ansattes ansvar men alene abonnentens. Vi tager forbehold for fejl i modellerne og generelt er historiske afkast INGEN garanti for fremtidige afkast.

Force majeure: 83 Invest ApS er aldrig ansvarlig for afbrydelser, driftforstyrrelser, fejl, skader eller andet, som skyldes forhold uden for 83 Invest ApS's kontrol, herunder strømafbrydelse, afbrydelse eller overbelastning af internettet, jordskælv, lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke, krig, hacking, tyveri, lockout, terrorangreb eller for andet, som kan karakteriseres som force majeure. Abonnenter kan heller ikke kræve forholdsmæssigt afslag for tab i forbindelse med sådanne omstændigheder.

6. Sikkerhed

83invest.dk benytter 256 bits kryptering, hvilket er den samme som benyttes af banker. Data opbevares på servere med firewalls. Al software opdateres jævnligt til sidste, nye version og sikkerhedsrettelser udrulles hurtigst muligt. Backup af data tages dagligt.

Dit brugerlogin er personligt og må ikke deles med andre. For at sikre dine data, er det vigtigt, at du ikke deler dit kodeord med andre. Hvis du har mistanke om, at nogen er kommet i besiddelse af dit kodeord, bør du hurtigst muligt kontakte support og ændre dit kodeord. Hvis 83 Invest ApS får mistanke om, at brugerlogin er blevet delt med andre, kan 83 Invest ApS uden videre spærre abonnentens konto. I så fald giver vi skriftligt besked herom. I yderste tilfælde forbeholder 83 Invest ApS sig retten til at opsige brugerens abonnement.

7. Logning

Alle brugerhandlinger logges for at kunne identificere eventuelle fejl og for at kunne dokumentere brugerens handlinger. Logningen benyttes også til at optimere hjemmesiden og udvikle servicen for abonnenterne.

Logdata gemmes i 5 år.

8. GDPR

83 Invest ApS overholder alle dele af GDPR. Det betyder:

  1. At du har ret til at få rettet forkerte oplysninger vi måtte have om dig.
  2. At du har ret til at få alle oplysninger vi har gemt om dig udleveret i et læsbart format.
  3. At du har ret til at få slettet dine data.

Henvendelser i forbindelse med GDPR bør sendes til support@83invest.dk.

9. Cookies

83invest.dk benytter cookies. Cookies er nødvendige for, at servicen virker, og hvis du ikke ønsker, at 83invest.dk gemmer cookies på din computer, så kan du slå det fra i din browser. Bemærk, vi giver ingen garanti for at 83invest.dk virker, hvis ikke cookies er slået til.

83invest.dk benytter også cookies til at tracke brugen af 83invest.dk, så vi løbende kan forbedre servicen og udvikle vores service.

10. Tilgængelighed

83 Invest ApS giver ingen driftsgaranti af nogen art, men tilstræber, at hjemmesiden er oppe 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi forbeholder os imidlertid ret til på et hvert tidpunkt på døgnet at foretage opdateringer, fejlrettelser og anden vedligeholdelse. Vi tilstræber altid at påvirke færrest mulige abonnenter.

11. Ændring af vilkår

83 Invest ApS forbeholder sig retten til på et hvert tidspunkt at ændre vilkårene for anvendelse af platformen 83invest.dk. Dog varsles væsentlige ændringer minimum en måned i forvejen. Prisforhøjelser falder under kategorien "væsentlige ændringer" og varsles minimum en måned i forvejen, således at abonnenter kan nå at opsige deres abonnement inden den nye pris træder i kraft. Prissænkninger, eller andre vilkår, der er fordelagtig for abonnenten, kan træde i kraft uden forudgående varsel.

12. Overdragelse

83 Invest ApS er berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtigelser i forhold til abonnenten til tredje part.

13. Gyldighed

Skulle dele af disse betingelser dømmes ulovlige eller i strid med gældende lovgivning, gælder alle andre dele af betingelserne fortsat.

14. Lovvalg og værneting

Hvis en tvist mellem 83 Invest ApS og abonnenten ikke har kunnet løses i mindelighed, skal den afgøres ved voldgiftsret hos Det Danske Voldgiftsinstitut i København.